Tõlkebüroo

Mariland - Sinu

kindel tõlkepartner!

OÜ MARILAND GROUP TÕLKEBÜROO ÜLDTINGIMUSED

1. SISSEJUHATUS

Mariland Group OÜ (edaspidi nimetatud Mariland Tõlkebüroo) Üldtingimused sätestavad Mariland Tõlkebüroo ning tõlke teenuse tellija (edaspidi nimetatud Klient) õigused ja kohustused ning vastutuse kooskõlas Eesti seadusandlusega.

2. ÜLDSÄTTED

Käesolevad tõlketeenuse osutamise Üldtingimused, kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad Mariland Tõlkebüroo ja Kliendi vahel sõlmitud lepingute lahutamatu lisana.

Mariland Tõlkebüroo ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu ja Üldtingimuste vasturääkivuse korral kohaldatakse Mariland Tõlkebüroo ja Kliendi vahel sõlmitud lepingut.

3. MÕISTED

Hinnakiri on Mariland Tõlkebüroo poolt kinnitatud teenuste hinda kajastav dokument, mis on leitav Mariland Tõlkebüroo kodulehelt.

Hinnapäring on Kliendi pöördumine Mariland Tõlkebüroo poole Hinnapakkumise saamiseks.

Hinnapakkumine on Mariland Tõlkebüroo poolt Kliendile tehtud kirjalik pakkumine Teenuse tingimuste kohta.

Leping on Mariland Tõlkebüroo ja Kliendi vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe kirjaliku tõlke teostamiseks, mis üldjuhul sõlmitakse pakkumuse (Mariland Tõlkebüroo Hinnapakkumine) ja nõustumuse (Kliendi Tellimuse) vormis. Vajadusel sõlmitakse Poolte vahel eraldi Leping.

Materjalid on tekst, mida Klient soovib tõlkida teise keelde.

Pooled on Klient ja Mariland Tõlkebüroo üheskoos.

Teenus on teenus, mida Mariland Tõlkebüroo Kliendile viimase soovil osutab ning mis seisneb Mariland Tõlkebüroo poolt Kliendile kirjaliku tõlke teostamises.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes tellib Mariland Tõlkebüroolt Teenusena kirjaliku tõlke.

Tellimus on Kliendi nõustumus Mariland Tõlkebüroo Hinnapakkumisega selles nimetatud tingimustel.

Tellimuse täitmise tähtaeg on tähtaeg, millal osutatud Teenus peab olema Kliendile üleandmiseks valmis.

Üldtingimused on käesolevad üldtingimused.

4. HINNAPAKKUMINE

4.1. Hinnapakkumise aluseks on Kliendi poolt Mariland Tõlkebüroole esitatud Materjalide arvestuslike lehekülgede arv. Üks arvestuslik lehekülg sisaldab 1800 tähemärki, mille hulka arvestatakse ka tühikud ja kirjavahemärgid.

4.2. Juhul, kui Kliendi poolt Mariland Tõlkebüroole esitatud Materjalid on paberkandjal, Materjalides sisalduvate tähemärkide arvu ei ole võimalik kindlaks määrata või aluseks võetakse valmis Tõlketöö maht, on esialgne Hinnapakkumine Mariland Tõlkebüroo poolt hinnanguline ning lõplik Teenuse hind kujuneb peale Tõlketöö valmimist vastavalt tõlgitud teksti arvestuslike lehekülgede arvule.

4.3. Hinnapakkumine kehtib selles märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui Hinnapakkumises ei ole eraldi märgitud selle kehtivuse tähtaega, kehtib Hinnapakkumine 15 kalendripäeva alates Mariland Tõlkebüroo poolt Hinnapakkumise edastamisest Tellijale.

5. MARILAND TÕLKEBÜROO ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Tõlketeenuse osutamise eesmärk on lähtekeelses tekstis sisalduva informatsiooni sihtkeelses tekstis (tõlkes) edasiandmine tõlke kasutamise eesmärgile vastava täpsuse ning täielikkusega.

5.2. Konkreetse tõlke tellimisel lepivad Klient ja Mariland Tõlkebüroo kokku tellitava tõlke eesmärgis, viimistletuse astmes ja tähtajas ning samuti vajalikes tugiteenustes.

5.3. Mariland Tõlkebürool on õigus Kliendilt küsida ja saada teavet tõlke kasutamise eesmärgi kohta, mis on näiteks:

* informatiivne                     

* publitseerimine, sh reklaamtekstid                     

* dokument, sh avalikud dokumendid, õiguslikult siduva tehingu aluseks olevad dokumendid, patendid                      

* muu, mida tõlkija peab tõlke teostamiseks teadma.

5.4. Kui Klient kasutab tõlget muul eesmärgil kui Mariland Tõlkebüroole teatatud, siis Mariland Tõlkebüroo ei vastuta sellest tuleneda võiva kahju eest.

5.5. Kui Mariland Tõlkebürood ei teavitata tõlke kasutamise eesmärgist, kohustub Mariland Tõlkebüroo tegema tõlke oma parimate teadmiste ja võimete kohaselt eeldusel, et Klient on tõlke tellinud informatiivsel eesmärgil (vt p 5.3).

5.6. Mariland Tõlkebürool on õigus küsida selgitusi tõlgitavas tekstis esinevate spetsiifiliste terminite ja lühendite kohta ning saada Kliendilt nende kohta informatsiooni kokkulepitud aja jooksul. Vastasel juhul ei saa Mariland Tõlkebüroo vastutada nende terminite/lühendite asjakohase tõlkimise eest. Spetsiifilisteks terminiteks loetakse terminid, mis lähtekeeles ei ole üldkasutatavad, on kitsalt erialased või ainult organisatsioonisiseselt kasutatavad.

5.7. Mariland Tõlkebüroo on kohustatud tagama tõlke valmimise Kliendiga kokkulepitud tähtaja jooksul.

5.8. Üldtingimuste p 5.7 sätestatud tähtajast kinnipidamise kohustuse tekkimine eeldab, et Mariland Tõlkebüroo on õigeaegselt kätte saanud kõik tõlke tegemiseks vajalikud Materjalid ja tellimuse täitmiseks vajaliku informatsiooni. Kui Klient ei taga tõlke tegemiseks vajalike materjalide õigeaegset üleandmist Mariland Tõlkebüroole, siis on vastavalt materjalide üleandmisega viivitamisele õigustatud ka tõlke valmimise edasilükkumine.

5.9. Mariland Tõlkebüroo on kohustatud Klienti viivitamatult teavitama asjaoludest, mis takistavad tõlke õigeaegset valmimist, kui takistavaid asjaolusid ei ole võimalik Mariland Tõlkebüroo poolt kõrvaldada.

5.10. Mariland Tõlkebüroo kohustub Kliendi poolt üleantud Materjale käsitlema konfidentsiaalse teabena.

5.11. Mariland Tõlkebüroo võib Kliendi palvel säilitada tõlget kokkulepitud aja jooksul. Üldkehtivaks tõlgete säilitamise ajaks loetakse 6 kuud.

6. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Kliendil on õigus saada Mariland Tõlkebürooga kokkulepitud ajal Mariland Tõlkebüroole esitatud Materjalist tõlge, mis vastab Üldtingimuste punktile 5.1 ning Kliendi poolt teatatud tõlke kasutamise eesmärgile.

6.2. Kliendil on õigus tõlge kätte saada Mariland Tõlkebürooga kokkulepitud viisil. Valmis tõlketöö saadetakse Kliendile üldjuhul elektrooniliselt, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

6.3. Kliendil on õigus Mariland Tõlkebüroolt tellida üleantud tõlkesse muudatuste sisseviimist. Kui Klient tellib üksnes muudatuste lisamise ja näitab tõlgitavas dokumendis selgelt ära muudetavad kohad, siis tõlgib Mariland Tõlkebüroo üksnes osutatud tekstiosad ja Klient on kohustatud tasuma nende osade tõlkimise eest ja muude tõlkimisega seotud kulude eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

6.4. Kliendil on õigus esitada pretensioone tõlke kvaliteedi kohta kuni ühe kuu jooksul pärast tõlke kättesaamist, kui ei lepita kokku teisiti. Klient ei saa esitada pretensioone, kui algtekstiga dokument oli loetamatu või muul põhjusel arusaamatu, vaid saab nõuda tõlke muutmist vastavalt Üldtingimuste p 6.3.

6.5. Kliendil on õigus tellimus tühistada. Sellisel juhul on Klient kohustatud Mariland Tõlkebüroole tasuma juba tõlgitud lehekülgede eest.

7. TÕLKETÖÖ ÜLEANDMINE NING VASTUTUS TÕLKE KVALITEEDI EEST

7.1. Mariland Tõlkebüroo annab tõlke Kliendile üle vastavalt punktile 6.2.

7.2. Kui Klient esitab Mariland Tõlkebüroole Üldtingimuste p 6.4 ettenähtud tähtaja jooksul põhjendatud pretensiooni, lepivad Mariland Tõlkebüroo ja Klient kokku tähtaja, mille jooksul Mariland Tõlkebüroo on kohustatud oma kuludega vead parandama. Kui Klient tähtaja kokkuleppimisest keeldub või annab paranduste tegemiseks korralduse kolmandale isikule, vabaneb Mariland Tõlkebüroo kohustusest vigu parandada. Kui Mariland Tõlkebüroo parandab vead selleks ettenähtud aja jooksul, tasub Klient Mariland Tõlkebüroole kogu tõlketeenuse osutamise eest kokkulepitud summa.

7.3. Kui Mariland Tõlkebüroo ei paranda vigu asjakohase tähtaja jooksul, võib Klient lepingu üles öelda või nõuda Mariland Tõlkebüroolt hinna alandamist. Vähetähtsate vigade korral ei ole Kliendil õigust lepingust loobuda või nõuda hinna alandamist. Viga loetakse vähetähtsaks, kui see ei muuda teksti mõtet.

7.4. Stiililisi ja spetsiifiliste terminite muudatusi, samuti tõlkimata lühendeid ei loeta tõlkevigadeks, kui Klient ei ole andnud vastavalt p 5.6 Mariland Tõlkebüroole selliste terminite/lühendite selgitusi või korrektseid tõlkeid.

7.5. Elektroonilisel kujul esitatud tõlgete korral ei vastuta Mariland Tõlkebüroo ühildumatuse eest Kliendi tarkvaraga. Mariland Tõlkebüroo kasutab üldiselt käibivat kontoritarkvara, et väljastatavad tõlked oleksid klientidele loetavad.

7.6. Kui Klient tellib tõlke kiirtööna, siis ei saa Mariland Tõlkebüroo piiratud aja tõttu alati tagada kvaliteedi igakülgset kontrollimist, kuid Mariland Tõlkebüroo kohustub tõlke teostama suurima võimaliku täpsuse ja hoolikusega.

7.7. Mariland Tõlkebüroo ei saa vastutada tõlgetes esinevate vigade eest, mille põhjuseks on vead, ebamäärasus või tähenduse puudumine lähtekeelses tekstis.

8. HINNAD

8.1. Teenustele kehtivad hinnad on toodud Mariland Tõlkebüroo poolt kehtestatud Hinnakirjas.

8.2. Mariland Tõlkebürool on õigus teha ühepoolselt Hinnakirjas muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või Mariland Tõlkebüroo poolt kehtestatud tähtpäeval. Hinnakirja muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Hinnapakkumiste osas, mis on Mariland Tõlkebüroo poolt edastatud enne uue Hinnakirja jõustumist.

9. MAKSETINGIMUSED

9.1. Mariland Tõlkebürool on õigus nõuda Kliendilt enne Tellimuse täitma asumist Teenuse eest ettemaksu Kliendiga kokkulepitud ulatuses.

9.2. Mariland Tõlkebürool on õigus Kliendilt nõuda enne valmis tõlketöö üleandmist veel tasumata Teenuse hinna osa.

9.3. Juhul, kui Mariland Tõlkebüroo loovutab Kliendile valmis Tõlketöö ja andes Kliendile hilisema maksevõimaluse, kohustub Klient tasuma Mariland Tõlkebüroo poolt esitatud arve hiljemalt arve peal märgitud tähtajaks alates arve väljastamisest.

9.4. Kõik Kliendi poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Mariland Tõlkebüroole nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Mariland Tõlkebüroo arvelduskontole või on tasutud sularahas.

9.5. Tõlke varalised autoriõigused ei lähe Kliendile üle enne, kui tõlke eest kokkulepitud summa on täielikult tasutud. Klient võib tõlget kasutada alles pärast vastava arve täielikku tasumist, kui ei lepita kokku teisiti.

9.6. Mariland Tõlkebürool on õigus nõuda Kliendilt viivist 0,5% (null koma viis protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest. Kõik Kliendipoolsete võlgade sissenõudmise kulud jäävad Kliendi kanda.

10. LÕPPSÄTTED

Lepingupooled püüavad kõiki lepingust tulenevaid vaidlusi lahendada läbirääkimiste teel koostöö jätkumisele orienteeritult. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Mariland Tõlkebüroo asukohajärgses kohtus.

Üldtingimused on kinnitatud Mariland Group OÜ juhatuse poolt 1. märts 2010.

Scroll to Top